Chairman
Xiao Geng

Chairman

Hong Kong Institution for International Finance, Hong Kong